ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ

ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ


ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเครื่องพิมพ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการดำเนินการ

ข้อความการแจ้งข้อมูลสถานะจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (นอกเหนือจากข้อความบนแผงควบคุม) เมื่อเครื่องพิมพ์มีปัญหาบางอย่าง หากมีข้อความการแจ้งข้อมูลสถานะ HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ จะปรากฏในคอลัมน์ การแจ้งข้อมูลสถานะ ในตารางต่อไปนี้

ข้อความบนแผงควบคุมจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจต้องรับทราบข้อความโดยกด OK เพื่อเริ่มพิมพ์ต่อ หรือกด X เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ บางครั้งเมื่อมีข้อความ งานพิมพ์ที่ค้างอยู่อาจพิมพ์ไม่เสร็จ หรืออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ หากข้อความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และคุณสมบัติทำต่อโดยอัตโนมัติเปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อหลังจากข้อความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ

สำหรับบางข้อความ การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์อาจแก้ปัญหาได้ หากยังเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

การแจ้งข้อมูลสถานะ
ข้อความบนแผงควบคุม
คำอธิบาย
การดำเนินการที่แนะนำ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด)
ไม่มีหรืออ่าน e-label ของตลับหมึกพิมพ์ไม่ได้

10.0000 = ข้อผิดพลาด e-label สีดำ

10.0001 = ข้อผิดพลาด e-label สีน้ำเงิน

10.0002 = ข้อผิดพลาด e-label สีแดง

10.0003 = ข้อผิดพลาด e-label สีเหลือง

10.1000 = ไม่มี e-label สีดำ

10.1001 = ไม่มี e-label สีน้ำเงิน

10.1002 = ไม่มี e-label สีแดง

10.1003 = ไม่มี e-label สีเหลือง
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึก
49 Error (49 ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
50.X Fuser error (50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟิวเซอร์
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 25 นาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
51.XX Error (51.XX ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
54.XX Error (54.XX ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ภายในตัวใดตัวหนึ่ง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
55.X Error (55.X ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
57 Fan error (57 พัดลมผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
59.X Error (59.X ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
79 Error (79 ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากเฟิร์มแวร์ภายในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
79 Service error (79 เกิดข้อผิดพลาดที่บริการ)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
มีการติดตั้ง DIMM ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
1.
ปิดเครื่องพิมพ์
2.
ติดตั้ง DIMM ที่เครื่องพิมพ์สนับนสนุน โปรดดูรายการ DIMM ที่เครื่องสนับสนุนที่ บริการและการสนับสนุน โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้ง DIMM ที่ การติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ
3.
เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
<Color> in wrong position (<Color> อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านบนถึงด้านล่าง ดังนี้ สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีดำ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Front Door open (ช่องเปิดอยู่)
ฝาปิดด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
ปิดฝา
Genuine HP supply installed (ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP)
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นชั่วครู่หลังจากติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และแทนที่ด้วยข้อความ พร้อม
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Incorrect supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในช่องที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งตลับ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านบนถึงด้านล่าง ดังนี้ สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีดำ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Install <Color> cartridge (ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ <Color>)
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Jam in <location> (กระดาษติดใน <location>)
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ เครื่องควรจะเริ่มพิมพ์ต่อ หากเครื่องไม่ทำงานต่อ ให้ลองสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load paper (ใส่กระดาษ)
ถาด 2 ว่างเปล่า
ใส่กระดาษใน ถาด 2
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด # <TYPE> <SIZE>)
มีการกำหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ในถาดแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่กระดาษในถาดนั้น
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาดนั้น หรือกด ตกลง เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray 1 plain <SIZE> (ใส่ถาด 1 ธรรมดา <SIZE>)
Cleaning mode (โหมดการทำความสะอาด) [OK] to start
เครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับกระบวนการทำความสะอาด
ใส่กระดาษธรรมดาขนาดที่ระบุใน ถาด 1 และกด OK
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด 1 <TYPE> <SIZE>)
ไม่ได้กำหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ในถาดใด
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1 หรือกด OK เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Manual feed <TYPE> <SIZE> (ป้อนด้วยตนเอง <TYPE> <SIZE>)
Press [OK] (กด [OK]) for available media (สำหรับวัสดุพิมพ์ที่มีอยู่)
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ในโหมดป้อนด้วยตนเอง
กด OK เพื่อลบข้อความ หรือ ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Memory is low (หน่วยความจำเหลือน้อย)
Press [OK] (กด [OK])
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เกือบเต็ม
กด ตกลง เพื่อสิ้นสุดงาน หรือกด X เพื่อยกเลิกงานพิมพ์
แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ โปรดดู การติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Misprint (พิมพ์ผิด)
Press [OK] (กด [OK])
กระดาษอาจดีเลย์เล็กน้อยเมื่อเลื่อนผ่านเครื่องพิมพ์
กดปุ่ม ตกลง เพื่อลบข้อความ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Non HP Supply installed (ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP)
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Order <color> cartridge (สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ <color>)
ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่า Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) ปรากฏขึ้น
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Order supplies (สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง)
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง
ตรวจดูเครื่องวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูว่าตลับใดมีหมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ พิมพ์หน้าข้อมูล
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่า Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) ปรากฏขึ้น
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Print failure (พิมพ์ไม่สำเร็จ)
Press [OK] (กด [OK]) หากยังผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเครื่องก่อนเปิดใหม่
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถประมวลผลหน้าได้
กด ตกลง เพื่อเริ่มพิมพ์งานต่อ แต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
หากปัญหายังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ส่งงานพิมพ์ใหม่
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Rear Door open (ช่องเปิดอยู่)
ฝาปิดด้านหลังของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
ปิดฝา
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Remove shipping locks from <color> cartridge (ถอดตัวล็อคออกจากตลับหมึก <color>)
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์แออกแล้ว
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Remove shipping locks from all cartridges (ถอดตัวล็อคออกจากตลับหมึกทั้งหมด)
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับออกแล้ว
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>)
หมึกพิมพ์ในตลับหมด
เปลี่ยนตลับหมึก โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Replace supply (เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
Override in use (มีการใช้การแทนที่)
รายการเมนู Print quality (คุณภาพการพิมพ์) Replace supplies (เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ตั้งค่าเป็น Override out (เมื่อพิจารณาว่าหมด)
คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง
โปรดดูที่ เมน System setup (การตั้งค่าระบบ)ู
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Tray 2 jam (ถาด 2 กระดาษติด)
Clear jam and then (ดึงกระดาษที่ติดออกและ) Press [OK] (กด [OK])
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ และกด OK
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP โปรดดูที่ บริการและการสนับสนุน
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Unexpected size in tray # (ขนาดที่ไม่ทราบในถาด #)
Load [size] (ใส่ [size]) Press [OK] (กด [OK])
เครื่องพิมพ์ตรวจพบกระดาษที่พิมพ์ในถาดที่ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของถาดนั้น
ใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาด หรือกำหนดค่าถาดตามขนาดกระดาษที่ใส่ลงไป โปรดดูที่ การใส่กระดาษและวัสดุพิมพ์
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used <color> Cartridge in use (มีการใช้ตลับหมึก <color> ที่ใช้แล้ว)
ตรวจพบและยอมรับตลับหมึกพิมพ์แบบเติม
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used supplies in use (มีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์แบบเติม
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used supply installed (ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว)
To accept (ในการยอมรับ) Press [OK] (กด [OK])
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์แบบเติม
กด OK เพื่อดำเนินการต่อ
การพิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง
Load tray # (ใส่ถาด #) Press [OK] (กด [OK])
ด้านแรกของงานพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการพิมพ์แล้ว และต้องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์หน้าที่สอง
ใส่กระดาษในถาดที่ระบุโดยให้ด้านที่พิมพ์แล้วหงายขึ้น และด้านบนของกระดานหันออกจากตัวคุณ และกด OK
ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์
Press [OK] (กด [OK])
เกิดข้อผิดพลาดภายใน
กด ตกลง เพื่อเริ่มพิมพ์งานต่อ
HP CP1510 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง
Press [OK] (กด [OK])
คุณกำลังใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

HP CP1510 ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ