Hiểu các tính năng của bảng điều khiển

Hiểu các tính năng của bảng điều khiển


Sản phẩm này có các đèn và nút sau đây trên bảng điều khiển:

HP CP1510 hb cp01 ug Hiểu các tính năng của bảng điều khiển

1
Đèn Ready (Sẵn sàng) (xanh lá cây): Đèn Ready (Sẵn sàng) sẽ bật khi sản phẩm đẵ sẵn sàng để in. Đèn sẽ nhấp nháy khi sản phẩm đang nhận dữ liệu in.
2
Đèn Attention (Lưu ý) màu hổ phách): Đèn Attention (Lưu ý) sẽ nhấp nháy khi hộp mực in cạn mực hoặc khi sản phẩm yêu cầu sự chú ý của người sử dụng.
HP CP1510 note Hiểu các tính năng của bảng điều khiển GHI CHÚ:

Đèn Attention sẽ không nhấp nháy khi có nhiều hộp mực in cạn mực.

3
Màn hình bảng điều khiển: Màn hình sẽ cung cấp thông tin về sản phẩm. Sử dụng các menu trên màn hình để thiết lập các cài đặt sản phẩm. Xem Sử dụng các menu bảng điều khiển.
4
Các máy đo tình trạng hộp mực: Các máy đo này sẽ hiển thị mức tiêu thụ của từng hộp mực (đen, vàng, xanh lá mạ và đỏ tương).
Nếu không biết mức tiêu thụ, biểu tượng ? sẽ xuất hiện. Biểu tượng này sẽ xuất hiện trong các trường hợp sau:

Hộp mực không có hoặc được lắp không đúng.

Hộp mực bị lỗi.

Hộp mực có thể không phải của HP.
5
Nút Left arrow (Mũi tên trái) (HP CP1510 arrow left Hiểu các tính năng của bảng điều khiển): Bấm nút này để điều hướng qua các menu hoặc để giảm giá trị xuất hiện trên màn hình.
6
Nút OK: Bấm nút OK cho các hoạt động sau:

Mở các menu bảng điều khiển.

Mở một menu phụ hiển thị trên màn hình bảng điều khiển.

Chọn một mục menu.

Xóa một số lỗi sản phẩm.

Bắt đầu một lệnh in để hồi đáp cho lời nhắc nhở từ bảng điều khiển (ví dụ khi thông báo [OK] to print ([OK] để in) xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển).
7
Nút Right arrow (Mũi tên phải) (HP CP1510 arrow right Hiểu các tính năng của bảng điều khiển): Bấm nút này để điều hướng qua các menu hoặc để tăng giá trị hiển thị trên màn hình.
8
Nút Back arrow (Mũi tên lui) (HP CP1510 arrow back Hiểu các tính năng của bảng điều khiển): Sử dụng nút này cho các hoạt động sau:

Thoát khỏi các menu bảng điều khiển

Di chuyển lui về một mục menu trước trong danh sách menu phụ.

Di chuyển lui về một mục menu trước trong danh sách menu phụ (không lưu thay đổi vào mục menu).
9
Nút Cancel Job (Hủy lệnh in) (X): Bấm nút này để hủy một lệnh in mỗi khi đèn lưu ý nhấp nháy hoặc để thoát khỏi các menu trên bảng điều khiển.

HP CP1510 Hiểu các tính năng của bảng điều khiển