Cấu hình mạng menu

Cấu hình mạng menu


Sử dụng menu này để thiết lập cài đặt cấu hình mạng.


Mục menu
Mục menu phụ
Mô tả
Cấu hình TCP IP
Automatic (Tự động)
Manual (Thủ công)
Chọn Automatic (Tự động) để tự động cấu hình tất cả các cài đặt TCP/IP.
Manual (Thủ công) để cấu hình địa chỉ IP, mặt nạ mạng phụ và cổng nối mặc định theo cách thủ công.
Cài đặt mặc định là Automatic (Tự động).
Tự động vượt
On (Bật)
Off (Tắt)
Mục này được sử dụng khi sản phẩm đang được kết nối trực tiếp với một máy tính cá nhân bằng cáp Ethernet (bạn phải cài đặt mục này sang On (Bật) hoặc Off (Tắt) tùy thuộc vào máy tính đang được sử dụng).
Cài đặt mặc định là On (Bật).
Các dịch vụ mạng
IPv4
IPv6
Mục này được sử dụng bởi các nhà quản trị mạng để hạn chế các dịch vụ mạng hiện có trên sản phẩm này..
On (Bật)
Off (Tắt)
Cài đặt mặc định là On (Bật).
Thẻ nhớ
On (Bật)
Off (Tắt)
Sử dụng tùy chọn này để bật hoặc tắt tập tin đang được dùng chung giữa thẻ nhớ đã được cài đặt và sản phẩm.
Cài đặt mặc định là Off (Tắt).
Hiển thị địa chỉ IP trên bảng điều khiển
No (Không)
Yes (Có)
No (Không): Địa chỉ IP của sản phẩm sẽ không xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển.
Yes (Có): Địa chỉ IP của sản phẩm sẽ xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển.
Cài đặt mặc định là No (Không).
Restore defaults (Khôi phục mặc định)
 
Bấm OK để khôi phục các cài đặt cấu hình mạng trở về giá trị mặc định.

HP CP1510 Cấu hình mạng menu