Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)

Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)


1.
Trên menu bảng điều khiển, bấm OK.
2.
Sử dụng nút Left arrow (Mũi tên trái) (HP CP1510 arrow left Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)) hoặc Right arrow (Mũi tên phải) (HP CP1510 arrow right Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)) để chọn Cấu hình mạng, và sau đó bấm OK.
3.
Sử dụng nút Left arrow (Mũi tên trái) (HP CP1510 arrow left Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)) hoặc Right arrow (Mũi tên phải) (HP CP1510 arrow right Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)) để chọn Restore defaults (Khôi phục mặc định), và sau đó bấm OK.
4.
Bấm OK để khôi phục cài đặt mạng mặc định gốc. Bấm X để thoát ra khỏi menu mà không khôi phục cài đặt mạng mặc định gốc.

HP CP1510 Restore defaults (Khôi phục mặc định) (cài đặt mạng)