Dừng một yêu cầu in

Dừng một yêu cầu in


Bạn có thể dừng yêu cầu in bằng cách sử dụng bảng điều khiển của sản phẩm hoặc sử dụng chương trình phần mềm. Để có các hướng dẫn về cách dừng một yêu cầu in từ một máy tính trên mạng, xem phần Trợ giúp trực tuyến dành cho phần mềm mạng cụ thể.

HP CP1510 note Dừng một yêu cầu in GHI CHÚ:

Có thể mất vài phút để xóa việc in ấn sau khi bạn đã hủy lệnh in.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Dừng một yêu cầu in