Cài đặt tùy chọn màu

Cài đặt tùy chọn màu


Sử dụng menu sổ xuống Color Options (Tùy chọn Màu) để kiểm soát cách các màu này sẽ được xuất và in ra từ các chương trình phần mềm

1.
Mở trình điều khiển máy in. Xem Mở trình điều khiển máy in và thay đổi cài đặt in..
2.
Mở menu sổ xuống Color Options (Tùy chọn Màu).
3.
Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X, nhấp Show Advanced Options (Hiển thị Tùy chọn Nâng cao).
4.
Điều chỉnh các cài đặt riêng cho chữ, hình đồ họa và hình chụp.

HP CP1510 Cài đặt tùy chọn màu