Chỉnh lại kích thước tài liệu

Chỉnh lại kích thước tài liệu


Sử dụng tùy chọn chỉnh lại kích thước tài liệu để co dãn tài liệu theo phần trăm của kích thước bình thường của tài liệu này. Bạn cũng có thể chọn in một tài liệu trên giấy có kích thước khác, có hoặc không co dãn.

Thu nhỏ hoặc phóng to tài liệu.

1.
Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn trình điều khiển, và sau đó bấm Properties (Đặc Tính) hoặc Preferences (Sở Thích).
3.
Trên tab Effects (Hiệu Ứng), cạnh % of Actual Size (% của Kích Thước Thực), nhập phần phần trăm bạn muốn thu nhỏ hoặc phóng to tài liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng thanh di chuyển để điều chỉnh phần trăm.

4.
Bấm OK.
In tài liệu trên một kích thước giấy khác.

1.
Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn trình điều khiển, và sau đó bấm Properties (Đặc Tính) hoặc Preferences (Sở Thích).
3.
Chọn tab Effects (Hiệu ứng), bấm vào Print Document On (In Tài Liệu Trên).
4.
Chọn kích thước giấy sẽ in trên đó.
5.
Để in tài liệu mà không co dãn nó cho vừa, đảm bảo rằng tùy chọn Scale to Fit (Co Dãn Cho Vừa) không được chọn.
6.
Bấm OK.

HP CP1510 Chỉnh lại kích thước tài liệu