Cải thiện chất lượng in

Cải thiện chất lượng in


Luôn đảm bảo cài đặt Type is (Loại là) trong trình điều khiển máy in khớp với loại giấy bạn sẽ sử dụng.

Sử dụng cài đặt chất lượng in trong trình điều khiển máy in để tránh các vấn đề về chất lượng in. Xem Mở trình điều khiển máy in và thay đổi cài đặt in..

Hãy sử dụng vùng Device Settings (Cài đặt Thiết bị) trong HP ToolboxFX để điều chỉnh cài đặt ảnh hưởng đến chất lượng in. Xem Xem HP ToolboxFX.

Bạn cũng có thể sử dụng HP ToolboxFX để giúp xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in. Xem Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in.

HP CP1510 Cải thiện chất lượng in