Hiệu chỉnh sản phẩm

Hiệu chỉnh sản phẩm


Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì về chất lượng in, hãy hiệu chỉnh sản phẩm.

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Xem HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào trang Print Quality (Chất lượng In).
3.
Trong vùng Hiệu Chỉnh Màu, chọn hộp kiểm tra Calibrate Now (Hiệu chỉnh ngay bây giờ).
4.
Nhấp Apply (Áp dụng) để hiệu chỉnh sản phẩm ngay.

HP CP1510 Hiệu chỉnh sản phẩm