Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in

Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in


HP CP1510 note Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in GHI CHÚ:

Trước khi tiến hành, in một trang tình trạng Nguồn cung cấp để xem số trang tương ứng cho từng hộp mực. Xem In trang thông tin.

Từ phần mềm HP ToolboxFX bạn có thể in một trang giúp xác định xem hộp mực nào gây ra vấn đề. Trang xử lý sự cố chất lượng in in năm dải màu, các dải này được chia thành bốn phần chồng lên nhau. Bằng cách kiểm tra từng phần, bạn có thể tách riêng vấn đề theo một hộp mực cụ thể.

HP CP1510 hb ms09 Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in


Mục
Hộp mực
1
Vàng
2
Xanh lá mạ
3
Đen
4
Đỏ tươi

Nếu chỉ có một dấu hoặc điểm xuất hiện trên một phần, hãy thay hộp mực ứng với phần đó.

Nếu có một dấu hoặc một dòng xuất hiện trên nhiều phần, hãy thay hộp mực tương ứng với màu của dấu hoặc dòng này.

Nếu mẫu hình lặp lại của các điểm, dấu, hoặc dòng xuất hiện trên trang, hãy lau dọn sản phẩm. Xem Lau dọn sản phẩm. Sau khi lau dọn sản phẩm, hãy in một trang xử lý sự cố chất lượng in khác để xem còn lỗi không.

Nếu vấn đề vẫn tái diễn, hãy thử các cách sau:

Xem phần Các vấn đề chất lượng in trong tài liệu hướng dẫn này.

Hãy vào www.hp.com/support/ljcp1510series.

Liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của HP. Xem phần Dịch vụ Gói Chăm sóc HP Care Pack™ và Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ trong tài liệu hướng dẫn này.
In trang xử lý sự cố chất lượng in

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Xem HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Help (Trợ giúp), và sau đó nhấp vào trang Troubleshooting (Xử lý sự cố).
3.
Nhấp vào nút Print (In), và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên các trang in ra.

HP CP1510 Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in