Khôi phục tình trạng kẹt giấy

Khôi phục tình trạng kẹt giấy


Khi bật tính năng Jam recovery (Khôi phục Tình trạng Kẹt giấy), sản phẩm sẽ in lại mọi trang bị hư trong quá trình kẹt giấy.

Sử dụng HP ToolboxFX để bật tính năng Jam Recovery (Khôi phục Tình trạng Kẹt giấy).

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào System Setup (Cài đặt Hệ thống).
3.
Cạnh Jam Recovery (Khôi phục Tình trạng Kẹt giấy), chọn On (Bật) từ danh sách thả xuống.

HP CP1510 Khôi phục tình trạng kẹt giấy