Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp

Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp


1.
Mở cửa sau.

HP CP1510 tw fs03 ug Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp

2.
Lấy hết giấy kẹt ra.

HP CP1510 tw jm04 ug Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp

HP CP1510 note Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp GHI CHÚ:

Nếu giấy rách, đảm bảo tất cả các mảnh giấy được lấy ra trước khi tiếp tục in.

3.
Đóng cửa sau lại.

HP CP1510 tw fs02 ug Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp

HP CP1510 Kẹt giấy trong vùng bộ nhiệt áp