Mở trình điều khiển máy in và thay đổi cài đặt in.

Mở trình điều khiển máy in và thay đổi cài đặt in.Hệ Điều Hành
Để thay đổi cài đặt cho tất cả các lệnh in cho tới khi chương trình phần mềm được đóng.
Để thay đổi cài đặt mặc định cho tất cả các lệnh in
Để thay đổi cài đặt cấu hình thiết bị
Windows 2000, XP, Server 2003, và Vista
1.
Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn trình điều khiển, và sau đó bấm Properties (Đặc Tính) hoặc Preferences (Sở Thích).
Các bước có thể khác nhau; quá trình này này là phổ biến nhất.
1.
Bấm Start (Bắt đầu) bấm Settings (Cài đặt), và sau đó bấm Printers (Máy in) (Windows 2000) hoặc Printers and Faxes (Máy In và Fax) (Windows XP Professional và Server 2003) hoặc Printers and Other Hardware Devices (Máy In và Các Thiết Bị Phần Cứng Khác) (Windows XP Home).

Đối với Windows Vista, bấm Start (Bắt đầu), bấm Control Panel (Panen Điều Khiển) và sau đó bấm Printer (Máy in).

2.
Bấm chuột phải vào biểu tượng trình điều khiển, và sau đó chọn Printing Preferences (Sở Thích In).
1.
Bấm Start (Bắt đầu) bấm Settings (Cài đặt), và sau đó bấm Printers (Máy in) (Windows 2000) hoặc Printers and Faxes (Máy In và Fax) (Windows XP Professional và Server 2003) hoặc Printers and Other Hardware Devices (Máy In và Các Thiết Bị Phần Cứng Khác) (Windows XP Home).

Đối với Windows Vista, bấm Start (Bắt đầu), bấm Control Panel (Panen Điều Khiển) và sau đó bấm Printer (Máy in).

2.
Bấm chuột phải vào biểu tượng trình điều khiển, và sau đó chọn Properties (Đặc Tính).
3.
Bấm vào tab Device Settings (Cài Đặt Thiết Bị).
Mac OS X V10.28 và phiên bản mới hơn
1.
Trên menu File (Tập tin), nhấp Print (In).
2.
Chọn trình điều khiển, và sau đó bấm Properties (Đặc Tính) hoặc Preferences (Sở Thích).
Các bước có thể khác nhau; quy trình này là phổ biến nhất.
1.
Trên menu File (Tập tin), nhấp Print.
2.
Thay đổi các cài đặt theo ý bạn muốn trên các menu pop-up khác nhau.
3.
Trên menu pop-up Presets (Định sẵn), nhấp Save as (Lưu dạng) và đặt tên cho cài đặt định sẵn.
Các cài đặt này sẽ được lưu vào menu Presets (Định sẵn). Để sử dụng cài đặt mới, bạn phải chọn tùy chọn định sẵn đã được lưu mỗi lần bạn muốn mở một chương trình và in.
1.
Mở System Preferences (Sở thích Hệ thống).
2.
Chọn Print & Fax(In & Fax).
3.
Chọn sản phẩm trong danh sách máy in.
4.
Chọn Printer Setup(Cài đặt Máy in).

HP CP1510 Mở trình điều khiển máy in và thay đổi cài đặt in.