Các Dịch vụ Trực tuyến

Các Dịch vụ Trực tuyến


Để truy cập 24 giờ vào phần mềm riêng cho thiết bị và thông tin sản phẩm HP mới nhất và thông tin hỗ trợ qua kết nối Internet, hãy truy cập vào trang Web: www.hp.com/support/ljcp1510series.

Hãy vào trang web www.hp.com/support/net_printing để biết thông tin về máy chủ in ngoài HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) là một bộ các công cụ trên Web giúp xử lý sự cố cho các sản phẩm máy tính để bàn và máy in. Truy cập vào trang web instantsupport.hp.com.

HP CP1510 Các Dịch vụ Trực tuyến