Dịch vụ Gói Chăm sóc HP Care Pack™ và Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ

Dịch vụ Gói Chăm sóc HP Care Pack™ và Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ


HP có nhiều tùy chọn hỗ trợ và dịch vụ khác nhau thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các tùy chọn này không phải là một phần của bảo hành thông thường. Các dịch vụ hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng vùng. Hầu hết các máy in HP cung cấp Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ và Dịch vụ Gói Chăm sóc của HP trong và sau thời hạn bảo hành.

Để xác định các tùy chọn dịch vụ và hỗ trợ cho sản phẩm này, hãy vào http://www.hpexpress-services.com/10467a và nhập vào số kiểu máy in. Tại Bắc Mỹ, thông tin về Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ có thể được nhận qua bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng HP. Gọi 1-800-474-6836 (Mỹ) or 1-800-268-1221 (Canada). Tại các quốc gia/khu vực khác, vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng thuộc quốc gia/khu vực của bạn. Xem hướng dẫn trong hộp sản phẩm hoặc vào http://www.hp.com để có các số điện thoại của Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia/khu vực của bạn.

HP CP1510 Dịch vụ Gói Chăm sóc HP Care Pack™ và Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ