Hạn chế về Nguyên liệu

Hạn chế về Nguyên liệu


Sản phẩm này của HP không chứa thủy ngân bổ sung.

Sản phẩm này của HP không có pin.

HP CP1510 Hạn chế về Nguyên liệu