Hoàn trả đơn lẻ

Hoàn trả đơn lẻ


1.
Đóng gói hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của nó.
2.
Dán nhãn vận chuyển vào mặt trước hộp.

HP CP1510 Hoàn trả đơn lẻ