Cảnh Báo

Cảnh Báo


Thư mục Alerts (Cảnh báo) có chứa các liên kết đến các trang chính sau:


Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng). Cài sản phẩm gửi đến cho bạn các cảnh báo pop-up trong một số trường hợp, ví dụ như khi ống mực in gần hết.

Set up E-mail Alerts (Cài đặt Cảnh báo E-mail). Cài đặt sản phẩm gửi cho bạn các cảnh báo bằng e-mail cho các sự kiện nào đó, ví dụ như khi hộp mực in gần hết.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Cảnh Báo