Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng)

Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng)


Sử dụng cài đặt này để cài đặt sản phẩm gửi các cảnh báo đến máy tính của bạn khi giấy bị kẹt, mực trong hộp mực HP gần hết, hộp mực đang dùng không phải của HP, các khay nạp giấy trống, và xảy ra các thông báo lỗi cụ thể.

Chọn để nhận pop-up, biểu tượng khay hệ thống, cảnh báo trên màn hình, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các chức năng này. Các cảnh báo pop-up và cảnh báo trên màn hình chỉ xuất hiện khi sản phẩm đang in dữ liệu từ máy tính mà bạn cài đặt cảnh báo. Các cảnh báo trên màn hình chỉ hiển thị trong giây lát và sẽ tự động biến mất.

Thay đổi cài đặt Cartridge low threshold (Ngưỡng hộp mực sắp hết), mức bột mực sẽ dẫn đến cảnh báo tình trạng mực sắp cạn, trên trang System setup (Cài đặt hệ thống).

HP CP1510 note Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng) GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng)