Ảnh chụp

Ảnh chụp


Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình chức năng in ảnh chụp và để bật hoặc tắt việc sử dụng các thẻ nhớ.

HP CP1510 note Ảnh chụp GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Ảnh chụp