Chất Lượng In

Chất Lượng In


Sử dụng các tùy chọn này để cải thiện chất lượng của các lệnh in. Các tùy chọn này tương tự với các tùy chọn hiện có trên các menu bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng các menu bảng điều khiển.

Hiệu chỉnh Màu

Power On Calibration (Hiệu chỉnh Khi Bật máy). Chọn hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh sản phẩm khi bật.

Calibration Timing (Thời điểm Hiệu chỉnh). Xác định tần suất hiệu chỉnh sản phẩm.

Calibration Mode (Chế độ Hiệu chỉnh). Xác định kiểu hiệu chỉnh mà sản phẩm nên sử dụng.

Thường

Đầy (chậm hơn)

Hiệu chỉnh đầy đủ sẽ nâng cao độ chính xác màu của các ảnh chụp được in trên Giấy Ảnh Laser Màu của HP 100 x 150 mm (4 x 6 in).


Calibrate Now (Hiệu chỉnh Ngay bây giờ). Cài đặt sản phẩm hiệu chỉnh ngay lập tức.
HP CP1510 note Chất Lượng In GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Chất Lượng In