Đang in

Đang in


Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình cài đặt cho tất cả các chức năng in. Các tùy chọn này tương tự như các tùy chọn hiện có trên bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng các menu bảng điều khiển.

HP CP1510 note Đang in GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Đang in