PCL5c

PCL5c


Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình các cài đặt khi bạn đang sử dụng đặt tính in ấn PCL.

HP CP1510 note PCL5c GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 PCL5c