Quản lý Giấy

Quản lý Giấy


Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình các cài đặt mặc định. Các tùy chọn này tương tự với các tùy chọn hiện có trên các menu trên bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng các menu bảng điều khiển.

Các tùy chọn sau hiện đang có để xử lý các lệnh in khi sản phẩm hết phương tiện in:


Chọn Wait for paper to be loaded (Đợi đến khi máy nạp thêm giấy).

Chọn Cancel (Hủy) trong danh sách Paper out action (Hoạt động khi hết giấy) để hủy lệnh in.

Chọn Override (In tràn) trong danh sách sổ xuống Paper out time (Hoạt động khi hết giấy) để gửi tác vụ in đến khay giấy khác.

Trường Paper out time (Thời gian chờ hết giấy) xác định khoảng thời gian sản phẩm sẽ chờ trước khi có tác động đối với lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn từ 0 đến 3600 giây.

HP CP1510 note Quản lý Giấy GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Quản lý Giấy