System Setup (Cài đặt Hệ thống)

System Setup (Cài đặt Hệ thống)


Sử dụng các cài đặt hệ thống này để cấu hình các cài đặt in khác. Các cài đặt này không có trên bảng điều khiển.

HP CP1510 note System Setup (Cài đặt Hệ thống) GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 System Setup (Cài đặt Hệ thống)