Thông tin Thiết bị

Thông tin Thiết bị


Trang Thông tin Thiết bị chứa các dữ liệu về sản phẩm để bạn tham khảo sau này. Thông tin mà bạn nhập vào các trường trên trang này sẽ xuất hiện trên trang Cấu hình. Bạn có thể gõ bất kỳ ký tự nào vào từng vùng này.

HP CP1510 note Thông tin Thiết bị GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP CP1510 Thông tin Thiết bị