Event log (Nhật ký sự kiện)

Event log (Nhật ký sự kiện)


Nhật ký sự kiện là một bảng có chứa các mã tương ứng với các thông báo lỗi đã hiển thị trên màn hình bảng điều khiển, mô tả ngắn gọn từng lỗi, và số các trang in khi xảy ra lỗi. Để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi, xem Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng.

HP CP1510 Event log (Nhật ký sự kiện)