Trợ giúp

Trợ giúp


Thư mục Help (Trợ giúp) có các liên kết đến các trang chính sau:


Troubleshooting (Xử lý sự cố). Xem các chủ đề trợ giúp xử lý sự cố, in các trang xử lý sự cố, lau chùi sản phẩm, và mở Microsoft Office Basic Colors. Để biết thêm thông tin về Microsoft Office Basic Colors, xem Khớp màu.

Paper and Print Media (Giấy và Phương tiện In). In thông tin về cách nhận các kết quả tối ưu từ sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng nhiều loại giấy và phương tiện in khách nhau.

How do I? (Tôi phải làm gì?) Liên kết đến chỉ mục hướng dẫn người sử dụng.

Color Printing Tools (Các Công cụ In Màu). Mở Microsoft Office Basic Colors hoặc bảng màu đầy đủ với các giá trị RGB được kèm theo. Để biết thêm thông tin về Microsoft Office Basic Colors, xem Khớp màu. Sử dụng HP Basic Color Match để điều chỉnh các điểm màu trong các bản in ra.

User Guide (Hướng dẫn Sử dụng). Xem thông tin về việc sử dụng sản phẩm, bảo hành, thông số kỹ thuật, và hỗ trợ. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng hiện có ở cả hai dạng HTML và PDF.

HP CP1510 Trợ giúp