Xem HP ToolboxFX

Xem HP ToolboxFX


Mở HP ToolboxFX theo một trong các cách sau:


Trong khay hệ thống Windows, nhấp đôi vào biểu tượng HP ToolboxFX (HP CP1510 inline status app icon Xem HP ToolboxFX).

Trong menu Start (Bắt đầu) của Windows, nhấp vào Programs (Chương trình) (hoặc All Programs (Tất cả Chương trình) trong Windows XP và Vista), nhấp HP, nhấp Bộ sản phẩm HP Color LaserJet CP1510, và sau đó nhấp HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX chứa các thư mục sau:


Tình trạng

Cảnh Báo

Thông tin sản phẩm

Trợ giúp

Cài đặt Thiết bị

Các Cài đặt Mạng

HP CP1510 Xem HP ToolboxFX