Bật bộ nhớ dành cho Windows

Bật bộ nhớ dành cho Windows


1.
Trên menu Start (Bắt đầu), di chuyển đến Settings (Cài đặt) và nhấp vào Printers (Máy in) hoặc Printers and Faxes (Máy in hoặc Fax).
2.
Chọn sản phẩm này vào chọn Properties (Đặc tính).
3.
Trên tab Configure (Cấu hình), nhấp More (Thêm).
4.
Trong trường Tổng bộ nhớ, nhập vào hoặc chọn tổng lượng bộ nhớ đã được cài đặt hiện tại.
5.
Bấm OK.

HP CP1510 Bật bộ nhớ dành cho Windows