Kiểm tra cài đặt DIMM

Kiểm tra cài đặt DIMM


Bật nguồn sản phẩm. Kiểm tra xem sản phẩm có đang ở trạng thái Sẵn sàng sau khi đã qua trình tự khởi động. Nếu một thông báo lỗi xuất hiện, hãy thực hiện như sau:

1.
In một trang cấu hình. Xem In trang thông tin.
2.
Kiểm tra phần Các Đặc tính được Cài đặt và Tùy chọn trên trang Cấu hình và so sánh chúng với trang Cấu hình mà bạn đã in ra trước khi cài đặt DIMM.
3.
DIMM có thể không được cài đặt đúng. Lặp lại quy trình cài đặt.

– hoặc –

DIMM có thể bị lỗi. Thử một DIMM mới.

HP CP1510 Kiểm tra cài đặt DIMM