Auto continue (Tiếp tục tự động)

Auto continue (Tiếp tục tự động)


Một thông báo Order Supplies (Đặt hàng Nguồn cung cấp) sẽ hiển thị khi hộp mực sắp hết. Một thông báo Thay các nguồn cung cấp sẽ hiển thị khi hộp mực đã hết. Để đảm bảo chất lượng in tối ưu, HP khuyên bạn nên thay hộp mực khi thông báo Thay các nguồn cung cấp xuất hiện. Các vấn đề về chất lượng in có thể xuất hiện khi sử dụng hộp mực đã hết, gây ra lãng phí phương tiện in và lãng phí bột mực trong các hộp mực khác. Thay hộp mực khi thiết bị Thay các nguồn cung cấp xuất hiện sẽ tránh được sự lãng phí này.

Tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) trong HP ToolboxFX cho phép sản phẩm tiếp tục in sử dụng hộp mực đã đạt tới thời điểm thay thế được đề xuất.

HP CP1510 warning Auto continue (Tiếp tục tự động) CẢNH BÁO!

Việc sử dụng tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) có thể tạo ra chất lượng in không mong muốn.

HP CP1510 warning Auto continue (Tiếp tục tự động) CẢNH BÁO!

Tất cả các lỗi in hoặc lỗi nguồn cung cấp xuất hiện khi một nguồn cung cấp của HP được sử dụng ở chế độ ghi đè hết mực sẽ không được xem là lỗi trong vật liệu hay khả năng vận hành theo Tuyên bố Bảo hành Hộp mực của HP. Để biết thông tin về chế độ bảo hành, xem Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) bất cứ lúc nào, và bạn không phải bật lại tính năng này khi lắp hộp mực mới. Khi bật tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động), sản phẩm sẽ tự động tiếp tục in khi hộp mực đạt tới mức thay thế được đề xuất. Một thông báo Replace Supplies Override In Use (Ghi đè Thay thế Nguồn cung cấp Đang Sử dụng) sẽ xuất hiện khi hộp mực được sử dụng ở chế độ ghi đè. Khi bạn thay hộp mực bằng một nguồn cung cấp mới, sản phẩm sẽ hủy kích hoạt chế độ ghi đè cho tới khi một hộp mực khác đạt tới mức thay thế được đề xuất.

Bật hoặc tắt tính năng Cartridge out override (Ghi đè hết hộp mực)

1.
Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào System Setup (Cài đặt Hệ thống).
3.
Kế bên Auto continue (Tiếp tục tự động), chọn On (Bật) để bật tính năng này. Chọn Off (Tắt) để tắt tính năng này.

HP CP1510 Auto continue (Tiếp tục tự động)