Lưu giữ hộp mực

Lưu giữ hộp mực


Không được lấy hộp mực in ra khỏi bao bì quá sớm trước khi sử dụng.

HP CP1510 caution Lưu giữ hộp mực THẬN TRỌNG:

Để tránh làm hư hộp mực, không để nó tiếp xúc với ánh sáng quá vài phút.

HP CP1510 Lưu giữ hộp mực