Sử dụng máy chủ Web nhúng

Sử dụng máy chủ Web nhúng


Khi sản phẩm được kết nối với mạng, máy chủ Web nhúng sẽ tự động hiển thị. Bạn có thể mở máy chủ Web nhúng từ Windows 95 và phiên bản mới hơn.

HP CP1510 note Sử dụng máy chủ Web nhúng GHI CHÚ:

Khi sản phẩm được kết nối trực tiếp với máy tính, sử dụng HP ToolboxFX để xem tình trạng của sản phẩm.

Sử dụng máy chủ Web nhúng để xem tình trạng của sản phẩm và mạng và để quản lý các chức năng in từ máy tính của bạn thay vì từ bảng điều khiển của sản phẩm.


Xem thông tin về tình trạng kiểm soát sản phẩm.

Cài đặt loại giấy sẽ được nạp vào từng khay.

Xác định thời gian sử dụng còn lại của tất cả các nguồn cung cấp và đặt hàng nguồn cung cấp mới.

Xem và thay đổi các cấu hình khay.

Xem và thay đổi các cài đặt của sản phẩm.

Xem và in các trang nội bộ .

Xem và thay đổi cấu hình mạng.

Xem nội dung hỗ trợ cụ thể về tình trạng hiện thời của sản phẩm.

Hạn chế truy cập vào các tin năng in màu.

Để sử dụng máy chủ Web nhúng, bạn phải có Microsoft Internet Explorer 6 hoặc phiên bản mới hơn, Netscape Navigator 7 hoặc phiên bản mới hơn, Safari 1.2 hoặc phiên bản mới hơn, Konqueror 3.2 hoặc phiên bản mới hơn, Firefox 1.0 hoặc phiên bản mới hơn, Mozilla 1.6 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc Opera 7 hoặc phiên bản mới hơn. Máy chủ Web nhúng sẽ hoạt động khi sản phẩm được kết nối với mạng dựa trên IP. Máy chủ Web nhúng không hỗ trợ các kết nối máy in dựa trên IPX hoặc AppleTalk. Bạn không cần truy cập Internet để mở và sử dụng máy chủ Web nhúng.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Sử dụng máy chủ Web nhúng