Sử dụng kết nối mạng để truy cập vào máy chủ Web nhúng

Sử dụng kết nối mạng để truy cập vào máy chủ Web nhúng


1.
Trong một trình duyệt Web được hỗ trợ trên máy tính, hãy nhập địa chỉ IP của sản phẩm vào trường địa chỉ/URL. (Để tìm địa chỉ IP, hãy in một trang cấu hình. Xem In trang thông tin.)
HP CP1510 note Sử dụng kết nối mạng để truy cập vào máy chủ Web nhúng GHI CHÚ:

Sau khi mở địa chỉ URL, bạn có thể đánh dấu để có thể nhanh chóng quay trở lại địa chỉ này về sau.

2.
Máy chủ Web nhúng có ba tab chứa các cài đặt và thông tin về sản phẩm: tab Status (Tình trạng), tab Settings (Cài đặt) và tab Networking (Hoạt động mạng). Nhấp vào tab mà bạn muốn xem.

Xem mục sau để biết thêm thông tin của từng tab.

HP CP1510 Sử dụng kết nối mạng để truy cập vào máy chủ Web nhúng